வசந்த மாலை 2019 - Saturday 30-03-2019 at Bowman Hall

Tamil Classes for Adults

Library will be closed on Christmas Day & New Year's Day

அறிவகம் திறக்கபடும் நேரங்கள்

செவ்வாய்

காலை 10:00 மணிமுதல் மாலை 4:00 மணி வரை

வியாழன்

காலை 10:00 மணிமுதல் மாலை 4:00 மணி வரை

சனி

காலை 10:00 மணிமுதல் மாலை 6:00 மணி வரை

ஞாயிறு

காலை 10:00 மணிமுதல் மாலை 6:00 மணி வரை

Library Opening Hours

Tuesday

10:00am – 4:00pm

Thursday

10:00am – 4:00pm

Saturday

10:00am – 6:00pm

Sunday

10:00am – 6:00pm