சிட்னியில் இவ்வருட நிகழ்வுகள்

Organisation Event Date
அன்பாலயம் இளம் தென்றல் at Bowman Hall 06-04-2024
Sydney Tamil Resource Centre வசந்த மாலை at Redgum Function Centre 07-04-2024
Tamil Engineers Foundation எந்திரமாலை at Bowman Hall 15-06-2024
Australian Medical Aid Foundation

முத்தமிழ் மாலை at Bowman Hall

30/11/2024
Sydney Tamil Resource Centre கொடிதினம்
Jaffna Hindhu College OBA NSW Hindhu Night
ETA Charity Night 2023
Jaffna Hindhu College OBA NSW Geethavani- Musical Talent Show
Ramanathan College OGA & Moolai Hospital Well Wishers SWARA SAGARAM - Musical Show by talented young artists
Australian Socity Of Graduate Tamils ASoGT'S National Competitions
Australian Socity Of Graduate Tamils ASoGT'S Tmail Competitions Prize Giving
Manipay Hindhu and Ladies Colleges Manipay Hindhu and Ladies Colleges annual program
ETA Kathambamali 2023
16 14 10